RADIOWY SPOT REKLAMOWY – Dwa tygodnie kampanii reklamowej.

W ramach kampanii zaplanowano wykorzystanie różnorodnych narzędzi przekazu informacji i edukacji, aby były one interesujące dla różnych grup wiekowych.

Poszerzenie wiedzy społeczeństwa odbywać się będzie poprzez:

  • organizację kampanii w Internecie (broszury edukacyjne, strona internetowa dedykowana projektowi),
  • organizację działań aktywizujących społeczność: konkursy,
  • szkolenia, warsztaty, konferencje.

Tematyka i zagadnienia kampanii edukacyjnej zostały dobrane do zakresu planowanych inwestycji przez Wnioskodawcę  wybrane odpowiednio do grupy docelowej, a zidentyfikowane na podstawie dotychczas przeprowadzonych projektów, badan zewnętrznych i własnych.

Projekt zakłada działania edukacyjno- informacyjne na temat wpływu realizacji projektu na środowisko oraz podnoszenie świadomości w zakresie goz, zmian klimatu. Zaplanowane działania umożliwią upowszechnianie przez wnioskodawcę zaplanowanych w projekcie działań i rozwiązań wśród zidentyfikowanych grup docelowych:

-pracowników MPK- zaplanowano szkolenie poświęcone zagadnieniom GOZ oraz planowanej do wdrożenia technologii

– podmioty o podobnym profilu działalności – zasięg Polska Pd

– mieszkańcy miasta i gminy Rzeszów

-organizacje pozarządowe

– jst

Zadanie obejmuje następujące działania:

1. Organizacja 4 konkursów dla uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu miasta i gminy Rzeszów

Lp.Rodzaj działania edukacyjno-informacyjnegoNazwaSzersze odniesienie (szczegółowy opis)Termin realizacjiLiczba odbiorców- sposób dotarcia do grupy docelowejPotrzeby edukacyjne
1.Konkurs„Moja wizja miasta/gminy oszczędzającej  zasoby „
konkurs  plastyczny dla dzieci szkolnych 1-3 kl promujący oszczędzanie zasobów
 
Tematyka konkursu :
racjonalne wykorzystanie zasobów, redukcja wytwarzania odpadów, zużycia paliw konwencjonalnych, zużycia energii
EP20 „Regulaminy konkursówIII kw 2022100
 
informacje nt wszystkich konkursów będą propagowane zarówno przez stronę www projektu, urząd miasta, urząd gminy oraz przez wysyłkę bezpośrednio maili do szkół.
-potrzeba zwiększenia świadomości odnośnie zmian klimatu, zapobieganiu i łagodzeniu ich skutków,
-potrzeba szerokiego dostępu do wiedzy,
-potrzeba pobudzenia wyobraźni, kreatywności
– potrzeba zdobywania wiedzy w formie atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych, gdzie podstawowym źródłem wiedzy nie będzie podręcznik
2.Konkurs„Moja wizja szkoły oszczędzającej  zasoby „
 
Konkurs plastyczny dla dzieci z klas 4-5  
 
Tematyka konkursu:
oszczędności  zasobów, surowców , energii w codziennym życiu, w tym także w kontekście takich działań w czasie pobytu w szkole.
EP20 „Regulaminy konkursówI kw 2022100j.w.
3.Konkurs„Zamykamy obieg”
 
Opracowanie prezentacji- max 15 slajdów na temat
 
Konkurs dla dzieci starszych w wieku 6-8 klasa
 
Tematyka konkursu:
oszczędności zasobów, redukcja wytwarzania odpadów, zmniejszenia marnotrawstwa, w tym wody jak i zmniejszenia emisji CO2.
EP20 „Regulaminy konkursówII kw 202250j.w.
4.Konkurs„Zaczynam od siebie – 3R czyli NIE WYRZUCAM  „
 
(Nakręcenie krótkiego filmiku promocyjnego)
Konkurs dla dzieci ze szkół średnich
 
Tematyka konkursu:
zahamowania konsumpcjonizmu, wyrzucania przedmiotów, którym można nadać „drugie życie”.
Eko- produkt/usługa
EP20 „Regulaminy konkursówIV kw 202250j.w.

Informacje nt konkursów będą wysyłane bezpośrednio do szkół, przy wsparciu Urzędu Miasta Rzeszowa oraz umieszczone na stronie www projektu.

Laureaci zostaną nagrodzeni rowerami, deskorolkami oraz rolkami- jako promocja niskoemisyjnego transportu i wspieranie działań na rzecz oszczędności zasobów ( paliwo, energia) jak i działanie mitygacyjne względem zmian klimatu.

Potrzeby grupy docelowej, cel wszystkich działań edukacyjnych został przedstawiony w Załączniku KONSPEKT OGÓLNY. Informacje nt kryteriów oceny prac konkursowych, celu w Załączniku REGULAMIN KONKURSÓW.

2. Warsztaty dla uczniów

Warsztaty to zajęcia wprowadzające szeroko pojętą tematykę dotyczącą gospodarowania zasobami zgodnie z koncepcją GOZ. Prowadzone przez nauczycieli/edukatorów. Zakres materiału dopasowany będzie do uczestników warsztatów.

Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych dot. oszczędności zasobów, zmian klimatu  obejmujące różnorodne metody, narzędzia dopasowane do potrzeb dzieci szkół podstawowych. Warsztaty będą prowadzone przez Ekspertów  z zakresu zmian klimatu/goz w ciągu roku szkolnego jako zajęcia dodatkowe

Przewidziano przeprowadzenie łącznie 80 godzin warsztatów w szkołach na terenie miasta/gminy Rzeszów.

Lp.Rodzaj działania edukacyjno-informacyjnegoNazwaSzersze odniesienie (szczegółowy opis)Termin realizacjiliczba odbiorców- sposób dotarcia do grupy docelowejPotrzeby edukacyjne
1.WarsztatyWarsztaty dla uczniów szkół podstawowych dot. GOZ/zmian klimatu  obejmujące różnorodne metody, narzędzia.
 
Zajęcia odbywać się będą w szkole, jak i także wizyta w MPK -gdzie zaprezentowane będą rozwiązania goz w praktyce.
Załącznik EP 19 Programy szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji, imprez, festiwali wraz
z określeniem czasu ich trwania oraz zakresem tematycznym itp.
II kw 2022 – IV kw 202210 grup po 10 osób 
łącznie 80 godzin przeprowadzonych warsztatów
 
Informacje nt warsztatów będą  wysyłane do szkół bezpośrednio drogą mailową do szkół zarówno przez Wnioskodawcę jak i Urząd Miasta, informacja umieszczone na stronie www projektu oraz  stronie urzędu miasta
 
W warsztatach wezmą udział dzieci ze szkół, które zgłoszą swoje uczestnictwo jako pierwsze.
Warsztaty zostaną przeprowadzone w szkołach jako zajęcia pozalekcyjne.
-potrzeba zdobywania wiedzy w formie atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych, gdzie podstawowym źródłem wiedzy nie będzie podręcznik – obecnie brak takich zajęć na terenie gminy,
-potrzeba zmiana nawyków i motywacja do podejmowania działań na rzecz oszczędności zasobów, co wynika z braku wzorców oraz braku wiedzy młodych ludzi odnośnie tego co sami mogą zrobić aby zmniejszyć swój „ślad węglowy”.
-zdobywanie wiedzy przez pracę w grupach, obserwację i zabawę, co utrwali zdobytą wiedzę teoretyczną.
Szczegółowy opis warsztatów został przedstawiony w Załączniku EP19-Programy szkoleń, warsztatów

3. Broszura „GOZ- czyli zamykamy obieg”

Broszura w całości poświęcona będzie zagadnieniom związanym z możliwością oszczędności zasobów przez poszczególne podmioty, zarówno samorząd, przedsiębiorstwa jak i społeczeństwo. Będzie kompendium wiedzy zarówno na temat GOZ, zmian klimatu, jak i praktycznych sposobów przeciwdziałania zmianom klimatu dla różnych grup docelowych.

Ta forma skierowana jest głównie do tych odbiorców, którzy poszukują informacji przedstawionej w tradycyjny sposób. Przewidujemy, że odbiorcami będą mieszkańcy głownie, osoby starsze, które niechętnie szukają informacji w Internecie.

Broszura będzie umieszczona także na stronie www projektu, więc docelowo skorzystają z niej  także Ci, którzy w sieci szukają wiedzy.

Do redagowania broszury zaprosiliśmy także Partnera projektu, który podzieli się doświadczeniami w tym zakresie realizowanymi w Skandynawii.

Planowany nakład 1000

Wersja pdf dostępna na stronie www projektu, siedzibie MPK- Rzeszów Sp. z o.o. oraz Miasta Rzeszów

Dystrybucja: Urząd Miasta Rzeszów, placówki edukacyjne, organizacje pozarządowe, spółki komunalne

Lp.Rodzaj działania edukacyjno-informacyjnegoNazwaSzersze odniesienie (szczegółowy opis)Termin realizacjiliczba odbiorców- sposób dotarcia do grupy docelowejPotrzeby edukacyjne
1.Wydruk broszur edukacyjnychBROSZURA
„ GOZ- czyli zamykamy obieg”
Załącznik EP21 „Konspekty planowanych kampanii, wydawnictw, broszur (w tym parametry techniczne)III kw 20221000 egz.
 
Dystrybucja podczas konferencji, w siedzibie MPK oraz Urzędzie Miasta Rzeszowa
Wersja pdf dostępna na stronie www projektu oraz www urzędu miasta do bezpłatnego pobrania
-potrzeba zwiększenia świadomości odnośnie zmian klimatu, zapobieganiu i łagodzeniu ich skutków,
– poprawy jakości życia, która przez wdrożenie nawet drobnych działań przez każdego mieszkańca w dłuższym okresie czasu przyniesie wymierne korzyści ,
-konieczność zapobiegania dalszym zmianom klimatycznych przez każdego z nas
-poznanie konkretnych rozwiązań możliwych do zastosowania przez każdego
 
Szczegółowy opis broszury i zakresu tematycznego został przedstawiony w  Załącznik  EP21 Konspekty planowanych kampanii, wydawnictw, broszur

4. Przegląd Najlepsze technologie i rozwiązania na podstawie skandynawskich doświadczeń.

Pomysłodawcą na stworzenie takiej publikacji jest Partner projektu, który posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów dot. gospodarki o obiegu zamkniętym. Tematyka publikacji jest ściśle powiązana z zakres inwestycji i stanowić będzie źródło wiedzy, inspiracji o możliwych rozwiązaniach do wdrożenia.

Lp.Rodzaj działania edukacyjno-informacyjnegoNazwaSzersze odniesienie (szczegółowy opis)Termin realizacjiliczba odbiorców- sposób dotarcia do grupy docelowejPotrzeby edukacyjne
1.Opracowanie Przeglądu Najlepsze technologie i rozwiązania na podstawie skandynawskich doświadczeń w transporcie publicznym.
 
Przegląd opracowany merytorycznie i graficznie przez Partnera.
Zakres tematyczny pokrywa się z przedmiotem projektu, stąd pozytywny wpływ na wzrost efektu naśladownictwa wśród innych podmiotów.
Przegląd-  Najlepsze technologie i rozwiązania na podstawie skandynawskich doświadczeń.Załącznik EP21 „Konspekty planowanych kampanii, wydawnictw, broszur (w tym parametry techniczne)II kw 2022publikacja w wersji pdf zostanie umieszczona na stronie www projektu, stąd przyjąć należy,że przynajmniej połowa odwiedzających zapozna się z nią.
 
Przegląd ten skierowany jest szczególnie do tych podmitów, które mają wpływ na transport miejski tj przedstawicieli samorządów, przedsiębiorstw zajmujących się transportem.
-zwiększenie świadomości ekologicznej,
-poznanie realnych do wdrożenia rozwiązań
– wzrost kompetencji
Szczegółowy opis Przeglądu  i zakresu tematycznego został przedstawiony w  Załącznik  EP21 Konspekty planowanych kampanii, wydawnictw, broszur

5. Szkolenie 

Zaplanowano jednodniowe szkolenie poświęcone zagadnieniom GOZ oraz planowanej do wdrożenia technologii- co wpłynie pozytywnie na trwałość projektu oraz zwiększenie świadomości.

W szkoleniu będą mogły wziąć udział także zainteresowani pracownicy Urzędu Miasta, czy innych spółek o podobnym profilu, co wpłynie na promowanie nowych rozwiązań oraz efekt naśladownictwa.

Lp.Rodzaj działania edukacyjno-informacyjnegoNazwaSzersze odniesienie (szczegółowy opis)Termin realizacjiliczba odbiorców-
sposób dotarcia do grupy docelowej
Potrzeby edukacyjne
1.Szkolenie dla pracowników
w tym MPK-Rzeszów Sp.z o.o oraz pracowników UM, czy innych spółek.
 
Uczestnikami będą przede wszystkim pracownicy spółki ( co jest zgodne z przyjętym modelem biznesowym -partycypacja pracowników, zrozumienie przyjętej strategii rozwoju i zasadność nowych rozwiązań wpłynie na utrzymanie trwałości projektu); podmioty prowadzące myjnie pojazdów dla firm transportowych, przedstawiciele zakładów komunikacji miejskiej z Polski Płd., którzy zapoznają się z realizowaną przez Wnioskodawcę inwestycją, co wpłynie na efekt naśladownictwa i wdrożenie podobnych rozwiązań przez inne spółki komunalne.
Eksperci z zakresu GOZ
 
Przeszkolenie 20 osób z zakresu zmian klimatu oraz sposobów łagodzenia i przystosowania się do jego skutków.
Załącznik EP 19 „Program szkolenia”IV  kw 202220
 
Informacja wysłana do spółek
Informacje na temat szkolenia zostaną umieszczone na stronie
www; promocja przez regionalne radio, Urząd Miasta Rzeszowa oraz inne urzędy gminy
– skuteczne wdrożenie inwestycji i zapewnienie trwałości wymaga uzyskania akceptacji i zrozumienia przyczyn, przebiegu realizacji inwestycji
– potrzeba uzupełnienia wiedzy pracowników odnośnie planowanej inwestycji, znaczenia wdrażania zasad GOZ zarówno z punktu widzenia ekonomicznego, społecznego jak i środowiskowego
– potrzeba rozwoju, zdobywania nowych kompetencji zgodnych z objętą strategią rozwoju Spółki
Szczegółowe informacje nt szkolenia zostały przedstawione w Załączniku nr EP19-Programy szkoleń, warsztatów, seminariów

6. Webinarium

Lp.Rodzaj działania edukacyjno-informacyjnegoNazwaSzersze odniesienie (szczegółowy opis)Termin realizacjiliczba odbiorców-
sposób dotarcia do grupy docelowej
Potrzeby edukacyjne
1.WEBINARIUM prowadzone i opracowane przez PARTNERA Projektu
 
 
Webianrium skierowane do 20 osób
przedstawicieli spółek transportowych, jednostek samorządu, organizacji pozarządowych zajmujących się problematyka transportu głównie z Polski Pd.
 
Zakres tematyczny ściśle związany z przedmiotem inwestycji. Dotyczy aspektów gospodarki cyrkularnej w kontekście transportu miejskiego. Będzie źródłem inspiracji dla innych inwestycji o podobnym charakterze.
 
Grupa docelowa wybrana na podstawie doświadczeń Partnera w tematyce GOZ. Poparta rozeznaniem rynku potwierdzającym zainteresowaniem taką tematyką.
Webinarium
„Cyrkularne fakty i praktyka”
Załącznik EP 19 „Program szkolenia”20 osób
Informacja wysłana do spółek, urzędów gminy,ngo’s
Informacje na temat webinarium,zostaną umieszczone na stronie
www; promocja przez regionalne radio, Urząd Miasta Rzeszowa oraz inne urzędy gminy
-zwiększenie świadomości ekologicznej,
-poznanie realnych do wdrożenia rozwiązań
– wzrost kompetencji

7. Konferencje

Organizacja konferencji powiązana jest ściśle z realizacja zapisów Planu Komunikacji. Przewidziano 2 konferencje na rozpoczęcie i zakończenie projektu, które oprócz zwiększenia świadomości społeczeństwa o realizacji projektów współfinansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 będą miały charakter edukacyjny dzięki atrakcyjnemu programowi.

Tematyka poruszana na konferencji jest bezpośrednio powiązana z zagadnieniami wdrażania zasobooszczędnej gospodarki w różnych sektorach.  Do grona prelegentów zaproszono Partnera projektu, który podzieli się doświadczeniami i dobrymi praktykami w tym obszarze na gruncie skandynawskim. Konferencje przewidziana zgodnie z planem komunikacji przewiduje uczestnictwo Partnera.

Lp.Rodzaj działania edukacyjno-informacyjnegoNazwaSzersze odniesienie (szczegółowy opis)Termin realizacjiliczba odbiorców-sposób dotarcia do grupy docelowejPotrzeby edukacyjne
1.Konferencja
 
prowadzona przez Przedstawiciela Partnera z Norwegii oraz polskich ekspertów przybliży zagadnienia dot. GOZ, zmian klimatu, łagodzenia, adaptacji, zrównoważonej produkcji, zrównoważonej konsumpcji.
 
Uczestnikami będą podmioty prowadzące myjnie pojazdów dla firm transportowych, przedstawiciele zakładów komunikacji miejskiej z Polski Płd – co umożliwi wzrost świadomości ale także wpłynie na efekt naśladownictwa, przedstawiciele samorządów, ngo,
 
Przedstawione będą następujące zagadnienia
1. Prezentacja założeń projektu, celów i planowanych do osiągnięcia efektów jak i źródeł finansowania, darczyńców.
2. GOZ i zmiany klimatu – wprowadzenie w zagadnienia dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym, ochrony klimatu.
3. Unijne i polskie regulacje prawne w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym
4. Dobre praktyki z zamykaniu obiegu na świecie ( wykład Partnera Projektu)
5. Ekologia przemysłu – jako element gospodarki o obiegu zamkniętym
6. Korzyści ekonomiczne i społeczne GOZ
 
Odbędzie się w Rzeszowie, w Ratuszu
Konferencja inaugurującaZałącznik EP 19 Programy szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji, imprez, festiwali wraz
z określeniem czasu ich trwania oraz zakresem tematycznym itp.
IV kw 2021/I kw 202250 os
Informacja wysłana do spółek
Informacje na temat konferencji zostaną umieszczone na stronie
www; promocja przez regionalne radio, Urząd Miasta Rzeszowa oraz inne urzędy gminy, bezpośrednia wysyłka zaproszeń
– potrzeba rozwoju, zdobywania nowych kompetencji
– potrzeba zmiany i poszukiwania zasobooszczędnych nowych rozwiązań
– potrzeba bodźców do zmian, poznania dobrych praktyk inspirujących do zmian we własnych przedsiębiorstwie, gminie
 
-potrzeba  poprawy jakości życia,
 
-konieczność zapobiegania dalszym
zmianom klimatycznych przez każdego z nas
2.Konferencja
 
Spółka po zakończeniu realizacji inwestycji zorganizuje konferencję, podczas której zostaną zaprezentowane efekty projektu, cele oraz produkty, które zostały osiągnięte dzięki wdrożeniu przedmiotowego projektu.
Zostaną przedstawione następujące zagadnienia
1. Prezentacja efektów projektu, celów jak i źródeł finansowania, darczyńców.
2. Rozbudowa myjni jako przykład wdrożenia GOZ przez spółkę komunalną
3. Rosnące zużycie materiałów i surowców – wyzwania dla gospodarki o obiegu zamkniętym
4. Rozwiązania w zakresie systemu rozszerzonej odpowiedzialności stosowane przez inne sektory
5. Zarządzanie odpadami i ograniczenie ich ilości
6. Możliwości i wyzwania dla efektywnego systemu recyklingu
Konferencja na zakończenie projektuZałącznik EP21 „Konspekty planowanych kampanii, wydawnictw, broszur (w tym parametry techniczne)III kw 202250 os
grupa docelowa oraz sposób dotarcia tożsamy z opisem konferencji inaugurującej
j.w.
Szczegółowe informacje nt konferencji zostały przedstawione w Załączniku nr EP19-Programy szkoleń, warsztatów, seminariów

W konferencjach uczestniczyć będzie przedstawiciel Partnera projektu.