Projekt jest  dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014  2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”

Maksymalny całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 3 001 851,01  PLN (słownie: trzy miliony tysiąc osiemset pięćdziesiąt jeden złotych, 1/100).

Maksymalne koszty kwalifikowane w ramach Projektu wyniosą   2 471 302,72 (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwa złote, 72/100).

Dofinansowanie Projektu wynosi ok. 84,99999910978 % kosztów kwalifikowanych z czego:

1) z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 w kwocie 1 785 516,19 PLN,

2) ze środków budżety  państwa w kwocie 315 091,10 PLN