Cel projektu:

Zwiększenie zdolności MPK do łagodzenia zmian klimatu poprzez rozbudowę istniejącego budynku myjni autobusów i dostosowanie obiektu do zmieniającego się klimatu oraz założeń gospodarki o obiegu zamkniętym( redukcję zużycia zasobów).

Tym samym projekt przyczyni się do poprawy jakości życia oraz poprawy jakości środowiska. Dzięki działaniom edukacyjnym celem projektu jest także:

– zwiększenie świadomości społeczeństwa w tym temacie ,

-wzrost naśladownictwa wśród innych podmiotów  skutkujących zwiększeniem inwestycji zgodnie z GOZ.

W ramach projektu przewidziano zadanie inwestycyjne dotyczące rozbudowy myjni jak
i działania edukacyjne.

Działania inwestycyjne dotyczą rozbudowy istniejącego budynku myjni autobusów na terenie zajezdni MPK w Rzeszowie przy ul. Lubelskiej 54 polegającej na dobudowie hali mieszczącej dodatkowe stanowisko mycia autobusów.

Rozbudowa zwiększy zdolności przerobowe mycia autobusów do aktualnych potrzeb zakładu oraz dostosowuje obiekt do zmieniającego się klimatu i założeń gospodarki o obiegu zamkniętym. Istniejący obiekt został wybudowany w latach 90-tych ubiegłego wieku przy założeniu mycia ok. 85 autobusów i kilkunastu pojazdów klientów zewnętrznych.

W ramach inwestycji zostaną poniesione wydatki związane z :

A. rozbudową budynku myjni autobusów o dodatkowe stanowisko z wewnętrznymi instalacjami : wod.-kan., c.o., elektryczną, fotowoltaiczną na działkach nr 2040, 2041, obr. 216 położonych przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie

B. zagospodarowaniem terenu zgodnie z wymogami wynikającymi z funkcji projektowanych obiektów tj.: dróg dojazdowych, instalacji zamkniętego obiegu wody, instalacji magazynowania i wykorzystania wody deszczowej, przebudowę istniejących sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wody, c.o. i doziemnych kabli energetycznych na działkach nr 2035, 2040, 2041, obr. 216 położonej przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie

Inwestycja umożliwi zwiększenie mocy przerobowych przy jednoczesnym zminimalizowaniu zużycia wody i energii elektrycznej.

Efekty projektu to:

– zwiększenie mocy przerobowych oraz wzrost konkurencyjności MPK

-zmniejszenia ilości surowców wykorzystywanych przez MPK w procesie mycia autobusów- redukcja zużycia wody, energii, energii cieplnej

 -zmniejszenia ilości surowców będących pozostałością po procesach związanych z działalnością podmiotu:

-ograniczenie ilości ścieków przez zastosowanie obiegu zamkniętego wody technologicznej

 -zwiększenia ilości surowców możliwych do ponownego wykorzystania odzysk wody na poziomie 85%

ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO dzięki realizacji projektu

 1.Ograniczenie ilości ścieków przez zastosowanie obiegu zamkniętego wody technologicznej z odzyskiem na poziomie 85%.

2.Ograniczenie ilości wody pobieranej z sieci wodociągowej poprzez zastosowanie systemu uzupełniania wody technologicznej deszczówką zbieraną z dachów obiektu.

3.Ograniczenie ilości ciepła pobieranego z sieci ciepłowniczej poprzez zastosowanie odzysku energii za pomocą rekuperatora w systemie wentylacji mechanicznej o sprawności odzysku ciepła powyżej 60%.

4.Ograniczenie ilości energii elektrycznej pobieranej z sieci poprzez wykorzystanie energii odnawialnej z paneli fotowoltaicznych montowanych na dachach obiektu

W ramach projektu pn. „Rozbudowa myjni autobusów zgodnie z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym” zaplanowano realizację kompleksowych działań edukacyjno-informacyjnych podnoszących świadomość społeczną na temat konieczności oszczędzania zasobów, surowców, wyzwań gospodarki o obiegu zamkniętym, społecznym i gospodarczym efektom GOZ, zmianom klimatu, ich skutków i zagrożeń.  Kampania edukacyjna będzie uzupełnieniem działań inwestycyjnych, wpłynie na lepsze zrozumienie inwestycji przez pracowników spółki, zmianę zachowań mieszkańców, umacniając efekty utworzonej infrastruktury.  Skuteczna zmiana gospodarki na cyrkularną na ternie prowadzonej działalności przez Wnioskodawcę ( Miasto Rzeszów) nie będzie możliwa bez uzyskania odpowiedniego poziomu świadomości zarówno odnośnie zagrożeń, jak i wyzwań wśród wszystkich uczestników „rynku”, zarówno podmioty gospodarcze, instytucje zaangażowane w proces  adaptacji oraz przez społeczeństwo. Konieczne jest wdrożenie działań edukacyjnych także o charakterze edukacji poza formalnej przyczyniającej się do podnoszenia świadomości społecznej. Podstawowym celem będzie także zwiększenie zrozumienia wpływu procesów klimatycznych na życie społeczne i gospodarcze oraz wypracowanie dobrych praktyk.

Kampania obejmuje zestaw różnorodnych działań, których celem jest wzrost wiedzy, zmiany myślenia mieszkańców miasta i gminy Rzeszów, wypracowanie i promowanie nowych wzorców zachowania wpływających  na redukcję odpadów, oszczędność zasobów, a tym samym łagodzenie jak i zapobieganie zmianom klimatu.

Cele szczegółowe kampanii informacyjno-edukacyjnej:

 • upowszechniania rozwiązań wśród innych podmiotów zgodnych z zasadami GOZ
 • poszerzenie wiedzy społeczeństwa na temat gospodarki zamkniętej, zmian klimatu, jego łagodzenia oraz adaptacji do zmian;
 • kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez aktywną edukację ekologiczną dotyczącą sposobów oszczędności zasobów, wpływu procesów klimatycznych na życie społeczne i gospodarcze.
 • poszerzenie i realizacja oferty edukacji ekologicznej w szkołach i poza szkołą
 • zwiększenie ochrony środowiska poprzez ukazanie zagrożeń związanych ze zmianami klimatu
 • zapewnienie szerokiego dostępu do tematyki związanej z gospodarką cyrkularną, ze zmianami klimatu, jego łagodzeniem oraz dostosowaniem do ich skutków;
 • upowszechnienie wiedzy na temat ochrony środowiska, sposobów na oszczędność zasobów i minimalizację odpadów zarówno przed przedsiębiorców, samorząd, czy każdego mieszkańca
 • zwiększenie aktywizacji społecznej w działaniach promujących i upowszechniających wiedzę na temat klimatu oraz jego zmian i adaptacji;
 • zapewnienie szerokiego dostępu do wiedzy, dobrych praktyk oraz realizowanych dotychczas działań z zakresu ochrony środowiska, w szczególności ochrony klimatu poprzez kształcenie i przekaz wiedzy w formie profilowanej, skierowanej do zróżnicowanych grup odbiorców: dorośli, dzieci, młodzież, seniorzy, mieszkańcy Miasta i Gminy Rzeszów
 • zapewnienie różnorodności podejmowanych działań informacyjno-edukacyjnych gwarantujących maksymalizacje efektów edukacyjnych;
 • Poszerzenie dobrych praktyk na terenie podkarpacia o rozwiązania zgodne z GOZ
 • Wzrost wiedzy kadry merytorycznej w zakresie nauczania i upowszechniania wiedzy o GOZ,zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków ( poprzez uczestnictwo w konferencji,broszurę, dostępne materiały na stronie www).

Działania inwestycyjne i edukacyjne są ściśle ze sobą powiązane m.in.: poprzez :

– zakres tematyczny- działania inwestycyjne wpływają na rozwój firmy zgodnie z zasadą GOZ, redukując zużycie zasobów do procesu mycia autobusów, tym samym przeciwdziałają skutkom zmianom klimatu, a tematyka działań edukacyjnych ściśle związana jest  z zagadnieniami GOZ, zmian klimatu, wpływając na wzrost świadomości, zmianę nawyków, poszukiwania własnych rozwiązań jak i odwzorowaniu sprawdzonych działań w codziennym życiu ( broszura, strona www, konferencje, konkursy)

– możliwość wykorzystania nowo utworzonej infrastruktury jako inspiracji dla innych podmiotów ( efekt naśladownictwa), jako miejsce do przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych dla dzieci

– miejsce realizacji- zarówno działania inwestycyjne i edukacyjne dotyczą obszaru miasta i gminy Rzeszów/Polski Południowej i głównie na jej terenie będą prowadzone co zagwarantuje efekt synergii.

Działania inwestycyjne i edukacyjne są ze sobą ściśle powiązane. Aby skutecznie przeciwdziałać niskiej odporności na zmiany klimatu konieczne jest zarówno podjęcie działań inwestycyjnych jak i towarzyszącego im komponentu edukacyjnego. Poprawa świadomości mieszkańców poprzez kampanie edukacyjne wpłynie na możliwość upowszechniania rozwiązań wśród innych podmiotów, wzrost zdolności lokalnej  społeczności do ograniczenia emisji oraz adaptacji do zmian klimatu, zwiększając zarówno trwałość projektu, jak i umożliwiając zmianę nawyków, na bardziej przyjazne środowisku i zapobiegające dalszym niekorzystnym zmianom klimatu.

Realizacja projektu, poprzez działania edukacyjne, w dłuższym okresie czasu wpłynie na zwiększenie podobnych rozwiązań przez inne podmioty  jako efekt naśladownictwa, co pozytywnie wpłynie na poprawę jakości środowiska i warunków życia.

Utrzymanie projektu w czasie i po zakończeniu/trwałość:

Infrastruktura powstała w ramach projektu będzie własnością MPK- Rzeszów Sp. z o.o. Podmiotem odpowiedzialnym za jej funkcjonowanie i utrzymanie we właściwym stanie technicznym będzie Wnioskodawca.

MPK- Rzeszów Sp. z o.o. zabezpieczy środki w budżecie niezbędne na utrzymanie powstałej infrastruktury.  Obiekt będzie ubezpieczony, a instalacje i wykonane roboty objęte gwarancją na cały okres trwałości projektu.

Wszystkie wytworzone w ramach projektu działania edukacyjne ( zadania 6 – 7 ) , w tym scenariusze przeprowadzonych warsztatów, materiały z konferencji i szkolenia, broszura ( w wersji pdf) będą także dostępne w okresie trwałości, jak i po i mogą zostać wykorzystane nieodpłatnie przez inne podmioty do prowadzenia działań edukacyjnych, czy służyć jako inspiracja dla kolejnych projektów edukacyjnych i też konkretnych rozwiązań do zastosowania przez każdego mieszkańca. Materiały te będą dostępne w urzędzie gminy jak i umieszczone na stronie www projektu.

Zadanie 1

Roboty konstrukcyjno-budowlane związane z rozbudową myjni

Zadania obejmuje następujące działania:

roboty ziemne -226,10 m2

fundamenty – konstrukcja i izolacje 226,10 m2

wykonanie konstrukcji stalowej budynku 226,10 m2

konstrukcje żelbetowe i murowe 226,10m2

obudowę ścian i dachu 226,10m2

wykonanie posadzki 22610 m,2

stolarka i ślusarka 226,10 m2

roboty remontowe części istniejącej oraz wykończeniowe

Zgodnie z opracowaną koncepcją rozbudowy rozwiązania materiałowe obejmują:

 konstrukcję stalową z kształtowników stalowych cynkowanych ogniowo. 

Ściany  murowane: tynk wewnętrzny cementowo-wapienny  z warstwą wodoodporną, bloczek silikatowy 24 cm, trzony żelbetowe, styropian gr. 20 cm, tynk na siatce i kleju

-posadzka utwardzana

-dach na konstrukcji stalowej ocynkowanej ( blacha trapezowa, styropian, papa termozgrzewalna)

-fundamenty

-ława pod ścianę 50x30cm

Zadanie 2

Roboty elektryczne związane z rozbudową myjni

Zadania obejmuje następujące działania:

-wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych  226,10 m2

-przebudowę istniejącego układu monitoringu kpl 1,00

-Dostawę, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej 25kW kpl 1,00

Zastosowanie instalacji PV będzie wiązało się z usprawnieniem energooszczędnym. Zastosowane rozwiązanie wpłynie na zmniejszenie zużycia energii (odzysk energii cieplnej przez rekuperację sprawności odzysku ciepła powyżej 60%, redukcja zużycia energii elektrycznej z sieci poprzez zastosowanie PV)

Zadanie 3

Roboty sanitarne

Zadania obejmuje następujące działania:

Wykonanie kanalizacji deszczowej- przyłącza, przełożenia, przepięcia

Wykonanie sieci cieplnej – przyłacza przełożenia, przepięcia

Urządzenia oczyszczające obieg wody myjącej

Rurociąg obiegu wody myjącej

wewnętrzne instaslacje wod-kan

wewnętrzne instalacje grzewcze i co. ct

wentylacja mechaniczna

W pomieszczeniu myjni przewidziano wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną. Doprowadzenie i odprowadzenie powietrza wentylacyjnego realizowane będzie poprzez kanały wentylacyjne z centrali wentylacyjnej nawiewno – wywiewnej z rekuperacją ciepła na wymienniku przeciwprądowym o sprawności odzysku ciepła powyżej 60%. Nawiewane powietrze wentylacyjne podgrzewane będzie na nagrzewnicy wodnej do temperatury +12oC.

Zadanie 4

Technologia myjni

Zadania obejmuje następujące działania:

Dostawa, montaż i uruchomienie technologii myjni

Zastosowana technologia będzie odpowiednia dla firm transportowych i zakładów komunikacji miejskiej ( stąd łatwność jej odwzorowania przez odbiorców kampanii edukacyjnej) będzie cechować się przede wszystkim dużą wydajnością czyli krótkim czasem mycia pojazdu, działająca w trybie półprzejazdowym. Mycie ściany przedniej i tylnej odbywać się będzie przy zatrzymany podjeździe, natomiast boki będą myte, gdy pojazd porusza się z prędkością 12 m/min., a portal stoi w miejscu.

Posiłkując się zapisami koncepcji projektowej wyliczenia zdolności przerobowej dzięki zastosowaniu nowego rozwiązania :

Przyjmując czas mycia autobusu w istniejącej myjni na 4 minuty i współczynnik wykorzystania czasu 0.85 otrzymamy realne możliwości mycia : (8 godz. x 60 min)/4 x 0,8 = 96 autobusów

 Dla myjni projektowanej czas potrzebny do umycia pozostałych autobusów wynosi : 2,5 min = 180s autobus 12 metrowy (180–96=84szt) 3,75 min = 225s autobus 18 metrowy 30 szt. (84 x 2,5 + 30 x 3,75) /0,8 = ~400 min. = 6,7 godziny

Założone rozwiązanie pozwoli na umycie wszystkich 210 autobusów w ciągu ośmiu godzin „szczytu powrotów”.

Zużycie mediów na dobę – mycie półprzejazdowe autobusów

Projektowane zużycie mediów (doba)
Woda wodociągowa
12 metrowe
300 l x 15% = 45 l x 180 = 8,1 m3
18 metrowe362 l x 15% = 54,3 x 30 = 1,63 m3
RAZEM9,73 m3
Woda recyklingowa + deszczówka
12 metrowe
300 l x 85% = 255 x 180 = 45,9 m3
18 metrowe362 l x 85% = 307,7 x 30 = 9,231 m3
RAZEM-55,13 m3
Szampon
12 metrowe
39 ml x 180 = -7 l
18 metrowe47 ml x 30 = -1,4 l
RAZEM8,4 l
Osuszacz
12 metrowe
23 ml x 180 = 4,14 l
18 metrowe28 ml x 30 = 0,84 l
RAZEMok. 5 l
Energia elektryczna
12 metrowe
0,43 x 180 = 77,4 kWh
18 metrowe0,48 x 30 = 14,4 kWh
RAZEM91,8 kWh
Produkcja energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych
(dla mocy 25kW – tylko nowy dach)
ok. 68 kWh/dobę
(dla mocy 60kW)ok. 164 kWh/dobę
Źródło: Koncepcja rozbudowy myjni

Zadanie 5

Zagospodarowanie terenu

Zadania obejmuje następujące działania:

– rozebranie asfaltowych nawierzchni, łącznie z wywozem i utylizacją -900m2

– wykonanie nawierzchni asfaltowej projektowanej do ruchu pojazdów ciężkich 980 m2

Zagospodarowania terenu zgodnie z wymogami wynikającymi z funkcji projektowanych obiektów tj.: dróg dojazdowych, instalacji zamkniętego obiegu wody, instalacji magazynowania i wykorzystania wody deszczowej, przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wody, c.o. i doziemnych kabli energetycznych.